Saturday, October 3, 2009

让爱转动整个宇宙

921 大地震十年了…
把这首歌「让爱转动整个宇宙」也献给深受最近频频发生的天灾人祸影响的人们吧。

------------------------------------------------
科学家告诉我们:
90%的自然灾害是因为全球暖化。
要知道生命是个循环圈,任何行为都会返回到我们自己身上…
现在就采取行动,尽力去减少其发生吧!

No comments: